در هر لحظه  امکان دارد که شرایط به خاطر وجود خطرهایی همچون تنش های سیاسی،تغییرات اقلیمی و برخورد اجرام فضایی تغییر نماید، به همین خاطر گیت هاب تصمیم گرفته است تا یکسری از مخازن خود را در قطب شمال ذخیره نماید، به همین منظور گیت…