در طیّ گزارشی با نام وضعیت نرم افزارها و نصب میان افزارهای پیش فرض روی گوش های اندرویدی که از شرکت Kryptowire بدست رسیده است، 140 باگ در این اپ ها یافت شدند که بسیاری از آن ها توسط هکرها برای مقاصد نامطلوب به کار…